Teaching a Stone to Talk​  2017-

© 2018 Kosuke Koyama Photos